خدمت زنان در نهادهای بهائی

          از سال 1844، سال تاسیس و شروع فعالیت بابیه تاکنون، زنان نقش مهمی در تاریخ بابيان و بهائیان ایفاء کرده اند. زنان بابی و بهائی همواره بعنوان افراد مطلع و آگاه جامعه دينی خود ظاهر شده، و نقش مهمی در تصمیم گیریهای مهم و حساس…