ديانت بهائي و سياست

حضرت بهاءاله از پيروانش خواسته است كه كاملاً خود را از سياست دور نگهدارند. شايد در ابتدا فرد گمان كند كه اعضاي جامعة بهائي براي تحقق اهداف جهاني خود بشدت درگير فعاليتهاي سياسي مي­شوند، ولي موضوع برعكس است. بهائيان اجازه دارند كه در هر انتخابات عمومي، به كانديدايي كه طبق…