درباره رهبر بهائیان؛ شوقی افندی

درباره شوقی افندی فردی را تصور کنید که چند برادر و خواهر، و عمو و عمه و خاله، و به همین ترتیب تعداد زیادی عمو و عموزاده و دخترخاله و پسرخاله، و البته یک همسر دارد. در طی سالها، بنا بر دلایل ریز و درشت، یکی یکی، با همه فامیل…