شجره پر ثمر – نگاهی کوتاه به آثار دکتر ادو شفر

آشنایی من با دانشمند و محقّق عالی‌قدر بهائی، دکتر ادو شفر ، به حدود اواسط دهه هشتاد باز می‌گردد. در آن زمان که افتخار عضویت در لجنه ملّی تزیید معلومات امری را داشتم، بنا به تصمیم لجنه مبنی از جناب ایشان دعوت شد که با بیان تجربیات خود در زمینه…