جانشین قانونی ولی امرالله، واقعیت یا جعل؟

چكيده : تصريح الواح و وصاياي عبدالبها درباره وجوب انتخاب و معرفي جانشين گاردين در زمان حيات ايشان، از بحثهاي چالشي و حساس در جامعه اسم اعظم ، پس از صعود شوقي افندي بوده است . باور به تعيين و يا عدم تعيين جانشين از سوي شوقي افندي طرفداران، و…