آرمان‌های اخلاقی برای جامعه جهانی

در این مقاله، فرآیندی که ابعادش یادآور پیشگویی های کتب مقدّسه است، یعنی سقوط موازین اخلاقی، فرو پاشیدگی نظام ارزش‌ها در طیّ چندین دهه اخیر و بطور کلّی فقدان آرمان و جهت یابی اخلاقی مورد بررسی قرار می‌گیرد. ما اکنون با پی آمدهای این تحولات بسر می بریم. این رویدادها…