فصل آخر کتاب بهائیت در امریکا

جمع بندی با نگاهی به مطالب فصل‌های 1 و 2 کتاب، چند مطلب روشن می‌شود . بطور کلّی، شاید بتوان گفت که مهمترین جنبه آیین بهائی، مدل بالقوه‌ای است که برای زندگی مذهبی جهانی ارائه می‌کند. در وانفسای جهانی شدن معاصر، اگر نگوییم غالب، شاید، بسیاری از جوامع دینی و…