در پاسخ به نظر خانم یکتا با عنوان رسالت ويژه حضرت بهاالله

نكته اي كه معمولاً بهائيان نسبت به آن غفلت مي ورزند آن است كه اديان الاهي و جنبش هاي اخلاقي فراواني،‌ با دامنه هاي گسترده اي،‌ وجود دارند كه در بخشيدن روح معنويت به انسان ها و جوامع بشري،‌ و حركت در مسير وحدت جهاني كوشا بوده اند. در دوره…