نامه دنيس مك اوئن دربارة ديانت بهائي

نامه دنيس مك اوئن دربارة ديانت بهائي 1979 \” اهميت اين نامه از آن جهت است كه چگونه در اين 30 سال هيچ تغيير قابل توجهي اتفاق نيفتاده است\”. كمبريج- انگلستان 7/1/79 احبّاي عزيز، خبرنامه مورخ نوامبر 1978 شما را با علاقه و توجه زياد مطالعه كردم، و احساس مي…