چند موضوع در رابطه با مقام مصونیت

به بیت العدل اعظم 24-4-1982احبای عزیز، اخیراً چند موضوع در رابطه با مقام مصونیت از خطای عبدالبها مشروعیت و تفسیر برخی از کلمات و عبارات او برای ما مشکل آفرین شده است سوالات خود را به شرح زیر مطرح می کنیم: 1.آیا حضرت بها الله جایی در آثار و کلمات…